Algemene Voorwaarden

 

versie 3 januari 2020

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met 1968 de Winkel;
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 1968 de Winkel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van 1968 de Winkel


  1968 de Winkel
Buitenveer 11
1381 AA   Weesp
Nederland - Netherlands

Telefoonnummer: (+31)(0)294-431914
E-mailadres: zie het contactformulier of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 74230573

BTW nummer: NL001962015B12

IBAN Bankrekening / IBAN International Bank Account Number:
NL39 RABO 0338 3037 31
BIC swift Bank Identification Code:
RABONL2U
Bank / Bank name: Rabobank

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 1968 de Winkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument aan dat zij akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 1968 de Winkel gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 1968 de Winkel niet.
 3. voor alle artikelen geldt het verzendtarief naar gewicht en inhoud van de te verzenden producten gebaseerd op een schatting met betrekking tot niet voorradige artikelen. Pakketpost bedraagt € 7,25 voor Nederlandse klanten voor zendingen tot 10 kg (1000 gram). De minimum bestelorder bedraagt € 5,50. Voor Buitenlandse klanten gelden andere tariefen, zie verder: Verzendkosten Binnen en Buitenland
 4. op de Eigen Label producten rust een copyright, deze zijn dus alleen voor eigen en persoonlijk gebruik. De handwerkpakketten en/of patronen mogen niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden. U mag ze dus niet ook niet voor wederverkoop via uw winkel gebruiken en op andere wijze verder distribueren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door het definitief verzenden van de bestelling.
 2. 1968 de Winkel zal na ontvangst van de bestelling deze bevestigen per e-mail. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de betaling. Bestellingen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld tenzij producten niet op voorraad zijn en/of anders overeengekomen is. Levertijden staan vermeld op de website.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan 1968 de Winkel retourneren, conform de door 1968 de Winkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door 1968 de Winkel bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor eigen rekening. Zie ook: Annuleren en Retourneren van een bestelling. Bij herhaaldelijke retourzendingen worden bestellingen van consument (koper) niet meer geaccepteerd.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal 1968 de Winkel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door 1968 de Winkel alleen worden uitgesloten indien 1968 de Winkel dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door 1968 de Winkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en de Eigen Label pakketten;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 1968 de Winkel geen invloed heeft;
  5. voor boeken, patronen en tijdschriften

 

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, wettelijke regelingen of bepalingen en indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van eventuele type- en scanfouten. Voor de gevolgen van type- en scanfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% of 6% BTW.

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. 1968 de Winkel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Een door 1968 de Winkel, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 1968 de Winkel jegens 1968 de Winkel kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 12 - Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij 1968 de Winkel, dan worden uw gegevens in het klantenbestand van 1968 de Winkel opgenomen. 1968 de Winkel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. U kunt uw gegevens ten alle tijden zelf aanpassen als u ingelogd bent via de website. Wilt u uit het bestand gehaald worden dan volstaat een email of schriftelijk verzoek.
 2. 1968 de Winkel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. De website maakt alleen gebruik van cookies voor de functionaliteit van de website, waaronder het afhandelen van de bestellingen en het (tijdelijk) onthouden van uw voorkeuren. Er worden geen zogenaamde tracking cookies gebruikt om informatie van bezochte pagina's aan andere partijen door te geven.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. 1968 de Winkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 1968 de Winkel kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal 1968 de Winkel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal 1968 de Winkel het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal 1968 de Winkel zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn dan voor rekening van 1968 de Winkel.

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor betaling van de bestelling zijn de volgende opties beschikbaar: Vooruitbetaling door middel van overschrijving op de bankrekening van 1968 de Winkel en contante betaling of PIN bij afhalen in de Winkel te Weesp.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 1968 de Winkel te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft 1968 de Winkel behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Retourneren: indien er een verkeerd artikel is geleverd dient de consument dit zo spoedig mogelijk te melden, uiterlijk binnen vier (4) werkdagen na ontvangst van de goederen. Daarna zullen er afspraken gemaakt worden over het retourneren.
 2. (Patronen)Boeken, Patronen en Tijdschriften worden niet retour genomen.
 3. Beschadiging: Indien de bestelling bij ontvangst beschadigd is, geef dit dan direct door zodat 1968 de Winkel een passende oplossing kan aanbieden.
 4. Zie ook: Annuleren en Retourneren van een bestelling

Winkelwagen - Bestellen

   De winkelwagen is leeg
Facebook Pinterest Twitter Google StumbleUpon
Reddit LinkedIn Email Digg

1968 de Winkel - Wij verzenden uw bestelling snel met Post NL
U vindt ons ook op Facebook